Dit zijn de Algemene Voorwaarden van Bouwpartner, statutair gevestigd in Benissa, provincie Alicante, Spanje. In onderstaande Algemene Voorwaarden leest u welke rechten en plichten Bouwpartner en uzelf hebben.

Artikel 1
Algemene bepalingen
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Bouwpartner, hierna te noemen ‘Consultant’ en iedere tot stand gekomen overeenkomst.
2. Deze algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten voor de uitvoering waarvan derden worden betrokken.
3. De toepasselijkheid van de algemene of andersluidende voorwaarden van de opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
4. Van het bepaalde in deze algemene voorwaarden kan uitsluitend schriftelijk worden afgeweken. Indien en voor zover hetgeen partijen uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen, afwijkt van het bepaalde in deze algemene voorwaarden, geldt hetgeen partijen uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.
5. Vernietiging of nietigheid van één of meer der onderhavige bepalingen laat de geldigheid van de overige bedingen onverlet. In een voorkomend geval zijn partijen verplicht in onderling overleg te treden teneinde een vervangende regeling te treffen ten aanzien van het aangetaste beding. Daarbij wordt zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht genomen.

Artikel 2
Aanbod en totstandkoming van de overeenkomst
1. Tenzij daarin een termijn van aanvaarding is vermeld, is elk aanbod van Consultant vrijblijvend.
2. Aan een aanbod van Consultant dat gebaseerd is op door de opdrachtgever verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens, kan de opdrachtgever geen rechten ontlenen.
3. Voorts kan de opdrachtgever geen rechten ontlenen aan een aanbod van Consultant dat een kennelijke fout of vergissing bevat.
4. Een samengestelde prijsopgave verplicht Consultant niet tot de nakoming van een gedeelte van het aanbod tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
5. De overeenkomst komt tot stand door aanbod en aanvaarding. Indien de aanvaarding van de opdrachtgever afwijkt van het aanbod van Consultant, komt de overeenkomst niet conform deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Consultant anders aangeeft.
6. Indien de opdrachtgever de overeenkomst (tevens) namens een andere natuurlijke of rechtspersoon sluit, verklaart hij door het aangaan van de overeenkomst daartoe bevoegd te zijn. De opdrachtgever is, naast deze (rechts)persoon, hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van alle verplichtingen uit die overeenkomst.

Artikel 3
Recht van ontbinding bij overeenkomst op afstand
1. In de zin van dit artikel wordt onder ‘overeenkomst’ verstaan: de overeenkomst die tussen Consultant en de opdrachtgever wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor dienstverlening op afstand zonder gelijktijdige persoonlijke aanwezigheid van Consultant en de opdrachtgever en waarbij, tot en met het moment van het sluiten van de overeenkomst, uitsluitend gebruik wordt gemaakt van een of meer middelen voor communicatie op afstand.
2. De opdrachtgever is, behoudens het bepaalde in het overige van dit artikel, gerechtigd de overeenkomst tot zeven dagen na totstandkoming daarvan zonder opgave van redenen te ontbinden, waarbij in alle gevallen het bepaalde onder artikel 4 van toepassing is.
3. Nakoming van de overeenkomst binnen de bedenktijd als bedoeld in het vorige lid, geschiedt uitsluitend op uitdrukkelijk verzoek van de opdrachtgever. Het recht van ontbinding vervalt per direct als enig bepaalde in de overeenkomst binnen de bedenktijd als bedoeld in het vorige lid, door een der partijen, geheel of gedeeltelijk, is nagekomen.
4. De opdrachtgever kan van zijn recht van ontbinding gebruik maken door daartoe per e-mail een verzoek in te dienen bij Consultant. Zodra Consultant in kennis is gesteld van het voornemen van de opdrachtgever om de overeenkomst te ontbinden, zal Consultant dit zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen zeven werkdagen, per e-mail bevestigen.

Artikel 4
Annuleren en verzetten van werkzaamheden
1. Het bepaalde in dit artikel geldt onverminderd het bepaalde in het vorige artikel.
2. Bij annulering door de opdrachtgever van de overeenkomst op of na de overeengekomen inspectie- en/of eerste werkdag, is de opdrachtgever Consultant een annuleringsvergoeding verschuldigd die gelijk is aan de volledige overeengekomen prijs, vermeerderd met eventueel door Consultant gemaakte kosten, zoals bijvoorbeeld, maar niet uitsluitend, reis- en verblijfskosten.
3. Bij annulering door de opdrachtgever van de overeenkomst op een dag vóór de overeengekomen inspectie- en/of eerste werkdag, is de opdrachtgever Consultant een annuleringsvergoeding van 75% van de overeengekomen prijs verschuldigd, vermeerderd met eventueel door Consultant gemaakte kosten, zoals bijvoorbeeld, maar niet uitsluitend, reis- en verblijfskosten.
4. Bij annulering door de opdrachtgever van de overeenkomst twee dagen vóór de overeengekomen inspectie- en/of eerste werkdag, is de opdrachtgever Consultant een annuleringsvergoeding van 50% van de overeengekomen prijs verschuldigd, vermeerderd met eventueel door Consultant gemaakte kosten, zoals bijvoorbeeld, maar niet uitsluitend, reis- en verblijfskosten.
5. Bij annulering door de opdrachtgever van de overeenkomst drie dagen vóór de overeengekomen inspectie- en/of eerste werkdag, is de opdrachtgever Consultant een annuleringsvergoeding van 25% van de overeengekomen prijs verschuldigd, vermeerderd met eventueel door Consultant gemaakte kosten, zoals bijvoorbeeld, maar niet uitsluitend, reis- en verblijfskosten.
6. Bij annulering door de opdrachtgever van de overeenkomst meer dan drie dagen vóór de overeengekomen inspectie- en/of eerste werkdag, is de opdrachtgever Consultant geen annuleringsvergoeding verschuldigd, met uitzondering van door Consultant in opdracht van de opdrachtgever gemaakte kosten, zoals bijvoorbeeld, maar niet uitsluitend, reis- en verblijfskosten.
7. Bij verzetten door de opdrachtgever van de overeengekomen inspectie- en/of eerste werkdag op de inspectie- en/of eerste werkdag of op de dag vóór de inspectie- en/of eerste werkdag, is de opdrachtgever Consultant daarvoor een toeslag verschuldigd van 50% bovenop de volledige overeengekomen prijs.
8. Bij verzetten door de opdrachtgever van de overeengekomen inspectie- en/of eerste werkdag, twee dagen vóór de inspectie- en/of eerste werkdag, is de opdrachtgever Consultant daarvoor een toeslag verschuldigd van 25% bovenop de volledige overeengekomen prijs.
9. Indien blijkt dat een object, ondanks de tussen partijen gemaakte afspraken, niet toegankelijk is of dat het object niet kan worden gekeurd dan wel bezocht als gevolg van een niet aan Consultant toe te rekenen omstandigheid, kan Consultant niet verantwoordelijk en aansprakelijk worden gesteld voor eventuele ontstane vertraging en/of schade van welke aard dan ook. Indien als gevolg hiervan de inspectie of het bezoek niet kan worden uitgevoerd, blijft de opdrachtgever de volledige overeengekomen prijs verschuldigd, zonder enig recht op korting of restitutie.
10. Indien op de overeengekomen inspectie- dan wel bezoekdatum- en/of het overeengekomen tijdstip van de inspectie dan wel het bezoek namens de opdrachtgever niemand aanwezig is op de overeengekomen locatie en de inspectie dan wel het bezoek daardoor geen doorgang kan vinden, blijft de opdrachtgever, zonder dat hij recht heeft op een inspectie of bezoek op een nader vast te stellen moment, de volledige overeengekomen prijs verschuldigd, zonder enig recht op korting of restitutie.

Artikel 5
Uitvoering van diensten en verplichtingen van de opdrachtgever
1. Consultant zal de overeengekomen diensten naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Een en ander op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap.
2. De opdrachtgever staat er voor in dat hij alle medewerking verleent om het voor Consultant mogelijk te maken de diensten tijdig en deugdelijk te kunnen uitvoeren. In het bijzonder verstrekt de opdrachtgever Consultant, op eerste verzoek van Consultant of dienst vertegenwoordiger, tijdig alle gegevens die voor de opzet en uitvoering van de diensten nodig zijn. Consultant is gerechtigd om, indien opdrachtgever de ontbrekende gegevens die voor de opzet en uitvoering van de diensten nodig zijn, niet wil of kan leveren, op kosten van de opdrachtgever op te vragen bij de betreffende instanties.
3. In geval de diensten worden verleend op een door de opdrachtgever aangewezen locatie, dient de opdrachtgever zorg te dragen voor een juiste en tijdige uitvoering van alle inrichtingen, voorzieningen en andere voorwaarden die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de diensten. Voorts dient de opdrachtgever voor eigen rekening en risico ervoor zorg te dragen dat:
– de door Consultant tewerkgestelde personen op het overeengekomen tijdstip tot de plaats van uitvoering toegang verkrijgen en zij de diensten kunnen verrichten gedurende de bij Consultant geldende werkuren (maandag tot en met vrijdag, tussen 09:00 uur en 17:00 uur);
– de door Consultant tewerkgestelde personen kosteloos de beschikking krijgen over alle voor de uitvoering van de diensten redelijkerwijs benodigde voorzieningen;
– alle redelijke veiligheids- en voorzorgsmaatregelen zijn getroffen en gedurende de uitvoering van de diensten worden gehandhaafd.
4. Overeenkomsten met betrekking tot het uitvoeren van Energie Prestatie Adviezen (EPA), aankoopkeuringen, verkoopkeuringen, opleveringskeuringen en meerjarenonderhoudsplannen voor Vereniging van Eigenaren, worden aan Consultant verstrekt op een door Consultant aangegeven wijze en dient de opdrachtgever, op eerste verzoek van Consultant of diens vertegenwoordiger, Consultant te voorzien van alle relevante informatie met betrekking tot het te inspecteren dan wel te bezoeken object. Indien de opdrachtgever eigenaar is van een te inspecteren dan wel te bezoeken object, dan wel de eigenaar vertegenwoordigd, is de opdrachtgever verplicht om Consultant te voorzien van alle bij de opdrachtgever bekende, dan wel door de opdrachtgever eerder verkregen informatie over reeds gesignaleerde gebreken en/of tekortkomingen.
5. De in het vorige lid bedoelde informatie wordt uiterlijk direct vóór aanvang van de inspectie dan wel de eerste werkdag schriftelijk en door de opdrachtgever ondertekend aan Consultant overhandigd. Indien de opdrachtgever geen door de opdrachtgever ondertekend schrijven, zoals bedoeld in het vorige lid, aan Consultant heeft overhandigd, zal Consultant geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot de uitgevoerde diensten aanvaarden.
6. Afspraken ten behoeve van een inspectie dan wel bezoek aan een object kunnen afhankelijk van de opdracht door Consultant worden gemaakt. Voor het tijdstip van de inspectie wordt een marge van plus/min 60 minuten gehanteerd, daar externe omstandigheden veelal een exact tijdstip niet kunnen garanderen. Indien Consultant niet binnen de bedoelde marge aanwezig is, kunnen partijen genoodzaakt zijn de inspectie dan wel het bezoek geen doorgang te laten vinden en worden er geen kosten in rekening gebracht, met uitzondering van in opdracht van de opdrachtgever gemaakte additionele kosten, zoals, maar maar niet uitsluitend, reis- en/of verblijfskosten, zonder dat de opdrachtgever aanspraak maakt op vergoeding van eventuele verdere schade of restitutie van reeds betaalde gelden.
7. De opdrachtgever garandeert dat Consultant vrij toegang verkrijgt tot het te inspecteren dan wel te bezoeken object en dat alle te inspecteren dan wel te bezoeken ruimten, waaronder zolders, schuren, garages, tuinen, etc., vrij zijn van verrassende elementen zoals loslopende huisdieren, ongedierte en dergelijke.
8. Indien door Consultant, om toegang tot het object te verkrijgen, de sleutels ergens moeten worden afgehaald en/of retour gebracht, heeft Consultant het recht de hiermee gepaard gaande tijd aan de opdrachtgever door te berekenen. Het halen en brengen van sleutels zal slechts geschieden in geval van uiterste noodzaak en uitsluitend op voorafgaand verzoek van of namens de opdrachtgever en slechts binnen een straal van 10 kilometer rond het te inspecteren object. In die gevallen zal de opdrachtgever zorgdragen voor een opgestelde sleutelverklaring en deze tijdig gereed hebben. De sleutelverklaring vrijwaart Consultant van alle aanspraken en schaden ter zake, van welke aard dan ook en ontstaan door welke oorzaak dan ook. Het halen en/of brengen van sleutels zal worden gefactureerd tegen de daarvoor gebruikelijk door Consultant gehanteerde tarieven, zoals bepaald onder in artikel 7, lid 1 en lid 6.
9. Een inspectie van een object bestaat uit een visuele inspectie gerelateerd aan het bouwjaar van het object en objecttype en is een momentopname waarbij uitsluitend gesignaleerde zichtbare gebreken of tekortkomingen worden gerapporteerd.
10. Het doel, evenals de aard en wijze van de visuele inspectie, brengt niet met zich mee dat specialistische onderzoeken worden uitgevoerd, noch dat er metingen worden verricht, noch berekeningen worden uitgevoerd, noch onderdelen worden verwijderd, verschoven, opgetild, etc. om achterliggende constructies en/of installaties te kunnen beoordelen. Consultant zal zijn diensten overeenkomstig het bepaalde in lid 1 van dit artikel uitvoeren. Consultant geeft echter geen garanties met betrekking tot de verrichte onderzoeken en/of verstrekte adviezen.
11. De objecten worden door Consultant, in het kader van de rapportage, visueel gecontroleerd, respectievelijk geïnspecteerd. De zichtbare onderdelen worden beoordeeld op hun functionaliteit en kwaliteit. Voor die onderdelen die niet visueel te inspecteren zijn, kan een afgeleid oordeel worden gegeven van de vermoedelijke kwaliteit op grond van de staat van de wel zichtbare, samengestelde en verband houdende bouwonderdelen.
12. Daken, goten, overstekken, etc. tot een maximale hoogte van maximaal 2 meter worden uitsluitend visueel geïnspecteerd. Indien hoger gelegen elementen dienen te worden geïnspecteerd, kan dit uitsluitend met door de opdrachtgever beschikbaar gesteld klimmateriaal dat voldoet aan de meest recente wettelijke eisen in Spanje, in goede staat van onderhoud verkerend en onder veilige omstandigheden, dit uitsluitend ter beoordeling van Consultant.
13. Indien weersinvloeden en/of onvoorziene omstandigheden de inspectie dan wel het bezoek naar het oordeel van Consultant onmogelijk maken, bemoeilijken en/of vertragen, behoudt Consultant zich het recht voor de inspectie dan wel het bezoek uit te stellen en/of te onderbreken.
14. Indien een inspectie dan wel het bezoek, wegens omstandigheden als bedoeld in het vorige lid, geen doorgang kan vinden, moet worden afgebroken of slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, zal de inspectie dan wel het bezoek wel in rekening worden gebracht. Er zal dan een hernieuwde inspectie en/of een vervolginspectie dan wel bezoek plaatsvinden. Deze hernieuwde en/of vervolginspectie dan wel bezoek zal door Consultant worden uitgevoerd op een door Consultant te bepalen datum en tijdstip conform het bepaalde in de onderhavige algemene voorwaarden en de overige oorspronkelijk overeengekomen condities.
15. Indien door Consultant een inspectie dan wel bezoek moet worden verricht aan objecten welke deel uitmaken van een groter geheel, zal door of namens de opdrachtgever worden aangegeven welke gebouwonderdelen moeten worden meegekeurd dan wel bezocht. In die gevallen behoudt Consultant zich het recht voor eventuele meerkosten aan de opdrachtgever in rekening te brengen krachtens het bepaalde in artikel 6.
16. Er wordt tijdens de inspecties niet specifiek naar milieubelastende materialen gezocht, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Onder milieubelastende materialen worden onder andere, maar niet uitsluitend, verstaan asbest, olietanks en dergelijke.
17. Woningen en/of objecten in Spanje kunnen asbesthoudende materialen bevatten. Het opsporen en benoemen van asbest (asbestinventarisatie) valt buiten de reikwijdte van een bouwkundige inspectie. Een asbestinventarisatie behoort te worden uitgevoerd door een asbestspecialist. Consultant aanvaard geen aansprakelijkheid voor eventuele schade, welke voortvloeit uit de aanwezigheid van asbest in het object/de woning.

Artikel 6
Wijziging van de overeenkomst en meerwerk
1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke afronding daarvan noodzakelijk is om de overeenkomst te wijzigen (waaronder mede begrepen een aanvulling), dan zullen partijen tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de overeenkomst overgaan. Indien de aard, omvang of inhoud van de overeenkomst in kwalitatief en/of kwantitatief opzicht wordt gewijzigd, kan dit gevolgen hebben voor hetgeen oorspronkelijk werd overeengekomen. Daardoor kan de oorspronkelijk overeengekomen prijs worden verhoogd of verlaagd. Consultant zal daarvan zoveel mogelijk vooraf prijsopgaaf doen.
2. In geval van door de opdrachtgever gewenste toevoegingen of veranderingen in het hetgeen is overeengekomen, komen de hiermee in verband staande extra kosten voor rekening van de opdrachtgever. Consultant zal de opdrachtgever tijdig informeren over de noodzaak de hier bedoelde kosten door te berekenen, tenzij de opdrachtgever deze noodzaak uit zichzelf had moeten begrijpen.
3. Door een wijziging van de overeenkomst kan de oorspronkelijk opgegeven termijn van uitvoering en (op)levering worden gewijzigd. De opdrachtgever aanvaardt de mogelijkheid van wijziging van de overeenkomst daaronder begrepen de wijziging in prijs en termijn van uitvoering. Indien de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, dan is Consultant gerechtigd om daaraan pas uitvoering te geven nadat de opdrachtgever akkoord is gegaan met de aangepaste prijs en andere voorwaarden, daaronder begrepen het te bepalen tijdstip waarop (verdere) uitvoering aan de overeenkomst gegeven zal worden. Het niet of niet onmiddellijk uitvoeren van de gewijzigde overeenkomst levert evenmin een tekortkoming van Consultant op en is voor de opdrachtgever geen grond om de overeenkomst te ontbinden.
4. Indien na het sluiten van de overeenkomst kostprijsverhogende omstandigheden ontstaan of aan het licht komen, welke op grond van door hem onjuist verstrekte gegevens, toegerekend kunnen worden aan de opdrachtgever, komen de extra kosten voor zijn rekening, tenzij Consultant de onjuistheid van de door de opdrachtgever verstrekte gegevens, vóór vaststelling van de prijs had behoren te ontdekken. Consultant zal de opdrachtgever tijdig informeren over de noodzaak de hier bedoelde kosten door te berekenen.
5. Zonder daarmee in gebreke te komen, kan Consultant een verzoek tot wijziging van de overeenkomst weigeren indien nakoming van de gewijzigde overeenkomst in redelijkheid niet van hem kan worden gevergd.
6. Overeenkomsten die strekken tot meerwerk vinden, behoudens het bepaalde in het overige van dit artikel, plaats in onderling overleg en worden zoveel mogelijk schriftelijk vastgelegd, doch Consultant is dit niet verplicht.
7. Van een wijziging van de overeenkomst in de zin van dit artikel is geen sprake in geval de wijziging slechts betrekking heeft op het verzetten van een inspectie dan wel bezoek als bedoeld in artikel 4.

Artikel 7
Tariefberekening en additionele kosten
1. De opdrachtgever spreekt met Consultant vooraf af hoe het tarief voor de uit te voeren diensten en werkzaamheden wordt berekend. In de opdracht tot dienstverlening dient Consultant vast te leggen of het gaat om een vast totaalbedrag of om uurloon. Het uurloon van Consultant bedraagt € 125,00 (honderdvijfentwintig euro) per manuur of deel van een manuur.
2. Het tarief voor een waardebepaling mag niet afhankelijk zijn van de hoogte van de bepaalde (markt)waarde, doch dient berekend te worden aan de hand van de bebouwde oppervlakte.
3. Als de opdracht is verstrekt door meer dan één persoon, is ieder van de opdrachtgevers hoofdelijk aansprakelijk voor het betalen van het afgesproken tarief en de additionele kosten.
4. Consultant is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor door de bank aan de opdrachtgever in rekening gebrachte kosten voor overschrijvingen van gelden naar de bankrekening van Consultant of derden.
5. Consultant mag naast het afgesproken tarief ook additionele kosten in rekening brengen, zoals bijvoorbeeld reis- en/of verblijfskosten. Met uitzondering van reis- en/of verblijfskosten brengt Consultant die kosten alleen in rekening als de opdrachtgever hiermee vooraf heeft ingestemd. Afspraken over additionele kosten, met uitzondering van reis- en verblijfskosten, dienen altijd schriftelijk te worden vastgelegd. Additionele kosten dienen altijd door de opdrachtgever middels vooruitbetaling en op eerste verzoek van Consultant voldaan te worden.
6. De opdrachtgever is reiskosten verschuldigd van € 0,69 per kilometer als de totaal op het vaste land te reizen afstand, inclusief de terugreis en eventueel ter plaatse af te leggen afstanden, meer dan 50 kilometer bedraagt. Bij reizen buiten het vasteland worden de genoemde reiskosten op het vaste land en de af te leggen afstand op het betreffende eiland vermeerderd met de significante kosten van het vervoer over water of door de lucht, dit laatste volgens voorkeur van Consultant. Tevens is de opdrachtgever verblijfskosten verschuldigd van € 250,- per dag of deel van een dag, als de totaal te reizen afstand, inclusief de terugreis en eventueel ter plaatse af te leggen afstanden, meer dan 300 kilometer bedraagt of als de te bezoeken locatie buiten het vastenland van Spanje gelegen is.
7. Voor de afstandsberekening is de totaal te reizen afstand, met het statutair adres van Consultant als vertrek- en eindpunt, die via de snelste route wordt weergegeven op Google Maps altijd bindend, tenzij deze in lengte significant verschilt van de werkelijke te reizen afstand. Indien Google Maps geen of geen duidelijk uitsluitsel geeft, dan wel als de door Google weergegeven afstand afwijkt van de werkelijke te reizen afstand, is Consultant gerechtigd de afstand naar alle redelijkheid in te schatten.
8. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, dienen betalingen altijd per bankoverschrijving te geschieden, waarbij de bankoverschrijving als bewijs van betaling dient. Een betaling wordt pas als voldaan beschouwd als deze op de door Consultant opgegeven bankrekening is bijgeschreven.

Artikel 8
Schriftelijke woninganalyses
1. De bevindingen van bouwkundige inspecties, met uitzondering van die van meeloopkeuringen, worden vastgelegd in een schriftelijke woninganalyse. Tenzij anders overeengekomen, worden deze rapportages digitaal verzonden. Consultant dient in een schriftelijke woninganalyse te vermelden wanneer bepaalde onderdelen c.q. gedeelten van een object niet kunnen worden geïnspecteerd en dat bepaalde onderdelen c.q. gedeelten van een object door een specialist c.q. expert op een bepaald gebied nader dienen te worden geïnspecteerd. Tevens dient Consultant in een schriftelijke woninganalyse te vermelden dat, indien tijdens een inspectie blijkt dat bepaalde objecten en/of gedeelten daarvan zeer moeilijk en/of niet zonder gevaar bereikbaar zijn, dit altijd ter beoordeling door Consultant, deze objecten en/of gedeelten om die reden niet geïnspecteerd zijn. Het niet kunnen inspecteren van bepaalde onderdelen c.q. gedeelten van een object, om welke reden ook, geeft de opdrachtgever geen recht op korting of enige restitutie van reeds betaalde gelden.
2. De in een woninganalyse aangegeven kosten zijn globale ramingen van herstelkosten en/of kosten voor vervanging, hieraan kunnen geen rechten worden ontleend, noch zijn kostenramingen een aanbieding of overeenkomst. Consultant is op geen enkele wijze aansprakelijk voor kosten die hoger of lager uitvallen dan door Consultant beraamd.
3. Indien de opdrachtgever na het aangaan van de opdracht een schriftelijke woninganalyse wenst terwijl dit volgens de aanbieding niet in het tarief van de betreffende dienst is inbegrepen, is Consultant gerechtigd de kosten hiervan bij de opdrachtgever in rekening te brengen tegen het dan bij Consultant geldende tarief.
4. Wijzigingen respectievelijk aanpassingen in schriftelijke woninganalyses en/of de werkmethodieken, worden uitsluitend door Consultant aangebracht.
5. De opdrachtgever heeft de plicht om de inhoud van de door Consultant opgestelde woninganalyses en verstrekte adviezen na ontvangst te controleren op juistheid en volledigheid en binnen twee dagen na dagtekening wijzigingen en/of aanmerkingen aan Consultant door te geven. Tenzij binnen twee dagen na dagtekening wijzigingen en/of aanmerkingen door opdrachtgever aan Consultant kenbaar zijn gemaakt, wordt de opdrachtgever geacht onvoorwaardelijk akkoord te gaan met uitgevoerde diensten, opgestelde rapportages en verstrekte adviezen. Consultant heeft het recht zich te vergewissen over de juistheid van wijzigingen en/of aanmerkingen van de opdrachtgever, bij gebreke waarvan de opdrachtgever geen enkel recht kan doen gelden.
6. De schriftelijke woninganalyses van Consultant worden in eerste instantie opgesteld in het Nederlands. Wanneer een anderstalige schriftelijke woninganalyse wordt besteld, worden de teksten van de oorspronkelijke woninganalyse op kosten van de opdrachtgever vertaald. De Nederlandstalige woninganalyse blijft echter leidend. Consultant is niet verantwoordelijk voor verschillen in interpretaties of misvattingen als gevolg van deze vertalingen.

Artikel 9
Rechtsverhouding met hulppersonen
1. Consultant is te allen tijde bevoegd de uitvoering van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk over te laten aan hulppersonen, zoals, maar niet uitsluitend, architecten, advocaten, notarissen, bouwkundigen, aannemers, makelaars, etc. Deze algemene voorwaarden zijn tevens bedongen ten behoeve van de eventueel door Consultant bij de uitvoering van de overeenkomst betrokken hulppersonen. Zij kunnen, maar zijn dit niet verplicht, naast Consultant, jegens de opdrachtgever een beroep doen op de bedingen van deze algemene voorwaarden voor zover de betreffende rechten en verplichtingen niet uitsluitend voorbehouden kunnen zijn aan Consultant.
2. Onverminderd het recht van de opdrachtgever om van Consultant te verlangen dat de overeengekomen diensten deugdelijk worden opgeleverd, is Consultant nimmer aansprakelijk voor schade ontstaan als gevolg van tekortkomingen van hulppersonen die Consultant bij de uitvoering van overeenkomst heeft betrokken, tenzij het gaat om hulppersonen die in het kader van de overeenkomst diensten leveren die behoren tot de diensten die Consultant, gelet op zijn eigen bedrijfsactiviteiten, tevens zelfstandig uitvoert en de opdrachtgever redelijkerwijs niet kon weten dat voor het verlenen van die diensten hulppersonen door Consultant zijn ingeschakeld, met uitzondering van de onder lid 1 van dit artikel genoemde hulppersonen. De aansprakelijkheid van Consultant is, ook in geval Consultant verantwoordelijk is voor de dienstverlening van hulppersonen, in alle gevallen beperkt tot hetgeen in artikel 13 is bepaald.
3. In geval van een aanspraak van de opdrachtgever op grond van tekortkomingen van een door Consultant ingeschakelde hulppersoon, dient de opdrachtgever zich, op verlangen van Consultant, optimaal in te spannen om met die hulppersoon tot een minnelijke oplossing van het geschil te komen. Indien de opdrachtgever die handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, op grond van een dergelijke aanspraak een gerechtelijke procedure wenst aan te vangen, mag Consultant verlangen dat de opdrachtgever met uitsluiting van Consultant deze hulppersoon in rechte aanspreekt alvorens hij zijn eventuele rechten jegens Consultant geldig maakt.

Artikel 10
Opschorting en ontbinding
1. Consultant is, indien de omstandigheden van het geval dat rechtvaardigen, bevoegd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten of de overeenkomst met directe ingang geheel of gedeeltelijk te ontbinden, indien en voor zover de opdrachtgever zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet tijdig of niet volledig nakomt, dan wel na het sluiten van de overeenkomst Consultant ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de opdrachtgever zijn verplichtingen niet zal nakomen.
2. Indien de opdrachtgever in staat van faillissement verkeert, een schuldsanering op hem van toepassing is verklaard, surseance van betaling heeft aangevraagd, enig beslag op zijn goederen is gelegd of in gevallen waarin de opdrachtgever anderszins niet vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, is Consultant gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden, tenzij de opdrachtgever reeds genoegzame zekerheid voor de betalingen heeft gesteld.
3. Voorts is Consultant gerechtigd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of ongewijzigde instandhouding daarvan in redelijkheid niet van Consultant kan worden gevergd.
4. Tenzij de opschorting of ontbinding van de overeenkomst niet aan hem kan worden toegerekend, komen alle hiermee in verband staande extra te maken kosten en andere door Consultant geleden schade voor rekening van de opdrachtgever.
5. De opdrachtgever maakt nimmer aanspraak op enige vorm van schadevergoeding in verband met het door Consultant op grond van dit artikel uitgeoefende opschortings- en ontbindingsrecht.
6. Indien Consultant de overeenkomst op grond van dit artikel geheel of gedeeltelijk ontbindt, zijn alle vorderingen op de opdrachtgever direct opeisbaar.
7. Indien er sprake is van een onveilige situatie (bijvoorbeeld, maar niet uitsluitend, door aanwezigheid van niet hecht gebonden asbest, loslopende honden, loszittende delen, etc.) tijdens de inspectie, dan is Consultant gerechtigd de werkzaamheden te staken en de opdracht te ontbinden.
8. Als de opdrachtgever de enige opdrachtgever is, eindigt de opdracht als opdrachtgever overlijdt, tenzij de erfgenamen van opdrachtgever de opdracht willen handhaven.
9. Zijn er meerdere opdrachtgevers, dan eindigt de opdracht als één van de opdrachtgevers overlijdt, tenzij de andere opdrachtgever de opdracht wil handhaven.
10. Als de opdracht door overlijden van (één van de) opdrachtgever(s) eindigt, is het bepaalde onder artikel 4 van deze voorwaarden van toepassing.
11. Consultant kan de opdracht teruggeven aan de opdrachtgever als daar gewichtige redenen voor is. Een gewichtige reden is in ieder geval een ernstige verstoring van de relatie tussen de opdrachtgever en Consultant. Het is in dat geval aan Consultant om te bepalen of en hoe ernstig de verstoring in de relatie is. Een opdracht eindigt automatisch na de in de opdracht overeengekomen uiterlijke termijn en/of einddatum. Als in de opdracht tot dienstverlening geen uiterlijke termijn en/of einddatum is overeengekomen, eindigt de opdracht tot dienstverlening automatisch zes maanden na het aangaan van de opdracht, zonder dat één der partijen de andere partij hierover op enige wijze dient te informeren.
12. Als het bepaalde onder lid 10 en lid 11 van dit artikel van toepassing is, en/of als de opdrachtgever aan heeft gestuurd op een ernstige verstoring van de relatie tussen de opdrachtgever en Consultant, en/of als de opdrachtgever zich niet aan het bepaalde in deze algemene voorwaarden heeft gehouden, eindigt de opdracht direct en is Consultant gerechtigd het volledig overeengekomen tarief bij de opdrachtgever in rekening te brengen, vermeerderd met door Consultant gemaakte additionele kosten, tenzij dit aantoonbaar onredelijk is.

Artikel 11
Overmacht
1. Consultant is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting uit de overeenkomst indien en voor zover Consultant daartoe gehinderd wordt door een omstandigheid die hem krachtens de wet, een rechtshandeling, weersomstandigheden, of volgens de in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen niet kan worden toegerekend.
2. Gedurende de periode van overmacht worden de contractuele verplichtingen van partijen voor telkens maximaal 30 dagen opgeschort.
3. Indien de nakoming van de overeenkomst blijvend onmogelijk wordt, dit ter beoordeling van Consultant, zijn partijen gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden.
4. Indien Consultant bij het intreden van de overmachtsituatie reeds gedeeltelijk aan zijn verplichtingen heeft voldaan of slechts gedeeltelijk aan zijn verplichtingen kan voldoen, is Consultant gerechtigd het reeds uitgevoerde gedeelte, respectievelijk het uitvoerbare gedeelte van de overeenkomst, afzonderlijk te factureren, tenzij daaraan geen zelfstandige waarde toekomt.
5. Schade als gevolg van overmacht komt, onverminderd toepassing van het vorige lid, nimmer voor vergoeding dan wel restitutie van reeds betaalde gelden in aanmerking.

Artikel 12
Prijzen en betalingen
1. Alle door Consultant opgegeven of met hem overeengekomen prijzen, inclusief de prijzen en tarieven genoemd in deze algemene voorwaarden, zijn exclusief de dan in Spanje geldende BTW (IVA), tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. Een opgegeven of overeengekomen (all-in) prijs betreft slechts de uitdrukkelijk daarbij aangeduide diensten, uit te voeren onder de redelijkerwijs normaal te verwachten omstandigheden en op basis van de bij Consultant bij opgave of overeenkomen van de prijs bekende gegevens.
2. Afwijkingen van of wijzigingen in overeengekomen diensten, omstandigheden, gegevens en dergelijke kunnen leiden tot meerwerk of kostenverhogingen en zijn reden tot aanpassing van de overeengekomen prijs. Consultant behoudt zich het recht voor zijn tarieven eens per jaar, telkens per 1 januari, aan te passen conform het prijsindexcijfer in Spanje. Een aanpassing als hier bedoeld zal nimmer kunnen leiden tot een daling van het tarief zoals dat gold op het tijdstip waarop de tarieven zouden worden aangepast. Bij diensten zonder einddatum worden per ingang van 1 januari van elk nieuw jaar de overeengekomen tarieven geïndexeerd.
3. Indien zich na totstandkoming van de overeenkomst, doch voor de afronding daarvan, een wijziging voordoet in btw-tarieven in Spanje, in andere heffingen van overheidswege of bij een stijging van de brandstofprijzen met meer dan 10% ten opzichte van de brandstofprijzen op het moment van het aangaan van de overeenkomst, is Consultant gerechtigd de prijzen dienovereenkomstig te wijzigen, ook als er reeds een schriftelijke dan wel mondelinge prijsafspraak is gemaakt.
4. Tenzij anders is overeengekomen, dienen betalingen te geschieden middels overboeking, binnen zeven dagen na factuurdatum, op de door Consultant voorgeschreven wijze. Consultant heeft echter te allen tijde het recht gehele of gedeeltelijke vooruitbetaling te vorderen en/of anderszins voor betaling zekerheid, waaronder een bankgarantie, te verkrijgen.
5. Indien tijdige betaling achterwege blijft, treedt het verzuim van de opdrachtgever van rechtswege in. Vanaf de dag dat het verzuim intreedt, is de opdrachtgever over het dan opeisbare bedrag een incassokosten van 10% per kalendermaand verschuldigd, waarbij een gedeelte van een maand telkens als gehele kalendermaand wordt aangemerkt. Tevens geldt vanaf de dag dat het verzuim intreedt de dan geldende wettelijke rente.
6. Alle redelijke kosten, zoals gerechtelijke, incasso-, administratie-, buitengerechtelijke en executiekosten, gemaakt ter verkrijging van door de opdrachtgever verschuldigde bedragen, komen voor rekening van de opdrachtgever.

Artikel 13
Aansprakelijkheid en vrijwaring
1. Consultant voert elke overeenkomst uit naar beste inzicht en vermogen. Voor zover de aard of strekking van de verbintenis daaraan niet dwingend in de weg staat, verbindt Consultant zich uitsluitend tot een inspanningsverbintenis. Een inspanningsverbintenis is in elk geval van toepassing op alle adviezen en diensten van Consultant. Consultant kan niet garanderen dat vervaardigde adviezen of uitgevoerde diensten voor de opdrachtgever leiden tot de resultaten die de opdrachtgever aan de hand van adviezen of uit te voeren diensten beoogde te behalen.
2. Consultant draagt, onverminderd het bepaalde in het overige van deze algemene voorwaarden, geen aansprakelijkheid voor schade in verband met of schade die veroorzaakt is door een onjuistheid of onvolledigheid in de door de opdrachtgever verstrekte gegevens, iedere andere tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van de opdrachtgever die uit de wet of de overeenkomst voortvloeien, alsmede een andere omstandigheid die niet aan Consultant kan worden toegerekend.
3. Consultant is niet aansprakelijk voor het niet vermelden van gebreken die redelijkerwijs niet zichtbaar zijn en niet voor rekening van Consultant behoren te komen, noch voor gebreken waarbij is aangegeven dat hersteldiensten verricht moeten worden of een nader specialistisch onderzoek gewenst of noodzakelijk is.
4. Consultant is niet aansprakelijk voor het niet vermelden van gebreken, waaronder ook verstaan onjuiste of niet volledige registratie van een object in het daarvoor bestemde register, schuldbezwaring en/of niet toegestane of onjuiste afvalwaterlozing, ten gevolge van door de opdrachtgever of derden verzwegen of onjuist opgegeven omstandigheden aan het te inspecteren dan wel te bezoeken object. Consultant is ook niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van een door de opdrachtgever of derden gegeven omschrijving of bewering die niet overeenkomt met de in wettelijke voorschriften of reglementen van nutsbedrijven of voor door hen gehanteerde terminologie.
5. Consultant is jegens de opdrachtgever slechts aansprakelijk voor directe schade die de opdrachtgever lijdt als gevolg van een toerekenbare, significante tekortkoming van Consultant in de nakoming van zijn dienstverlening. Onder toerekenbare tekortkoming moet worden verstaan een tekortkoming die een goed en zorgvuldig handelend vakgenoot kan en behoort te vermijden, één en ander met inachtneming van normale oplettendheid en de voor de uitvoering van de diensten vereiste vakkennis en middelen. Consultant is dan ook nimmer aansprakelijk voor gevolgschade, waaronder mede begrepen gederfde winst, geleden verlies en schade als gevolg van bedrijfsstagnatie. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:
– de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze algemene voorwaarden;
– de eventuele redelijke kosten gemaakt om de aantoonbare gebrekkige prestatie van Consultant aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zover deze aan Consultant toegerekend kunnen worden;
– redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van de directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.
6. Indien ondanks het bepaalde in deze algemene voorwaarden een verdergaande aansprakelijkheid van Consultant mocht bestaan, is die aansprakelijkheid in alle gevallen beperkt tot ten hoogste de factuurwaarde van de overeenkomst, althans tot dat gedeelte van de overeenkomst waarop de aansprakelijkheid van Consultant betrekking heeft, met dien verstande dat de aansprakelijkheid van Consultant nimmer meer zal belopen dan het bedrag dat ten aanzien van het desbetreffende geval onder de afgesloten aansprakelijkheidsverzekering van Consultant daadwerkelijk wordt uitgekeerd, met aftrek van het eventuele eigen risico van Consultant dat krachtens die verzekering toepassing vindt.
7. Consultant heeft te allen tijde het recht de schade van de opdrachtgever waarvoor Consultant aansprakelijk is, te herstellen of te beperken. De opdrachtgever dient Consultant hiertoe in de gelegenheid te stellen, bij gebreke waarvan elke aansprakelijkheid van Consultant ter zake vervalt.
8. De opdrachtgever dient klachten en/of schades en/of aansprakelijkheidstellingen binnen twee dagen na ontdekking via een aangetekend schrijven, gericht aan het dan geldende postadres van Consultant, aan Consultant mede te delen, bij gebreke waarvan de opdrachtgever er geen beroep meer op kan doen dat Consultant tekort is geschoten in de nakoming van zijn verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst.
9. Na schriftelijke melding ontvangt de opdrachtgever binnen dertig werkdagen per e-mail een ontvangstbevestiging en de door Consultant aangedragen oplossing.
10. Het onder lid 8 van dit artikel genoemde aangetekend schrijven dient een volledige, goed leesbare en naar waarheid ingevulde omschrijving van de klacht, schade en/of aansprakelijkheidstelling te bevatten, dient op elke pagina geparafeerd te zijn, te zijn ondertekend en voorzien te zijn van alle van toepassing zijnde bijlagen, bij gebreke waarvan de opdrachtgever zijn wettelijke vorderingsrechten verliest. Niet volledige en/of niet leesbare en/of niet naar waarheid ingevulde en/of niet geparafeerde en/of niet ondertekende schrijven zullen door Consultant niet in behandeling worden genomen en tot verval van recht leiden als hiervoor bedoeld.
11. Het in behandeling nemen van een schrijven zoals bedoeld onder lid 8 van dit artikel impliceert geen erkenning van de schade, het gebrek, de tekortkoming en/of de aansprakelijkheid in welke vorm en door welke oorzaak dan ook. Consultant behoudt zich ter zake dan ook alle rechten voor.
12. De opdrachtgever vrijwaart Consultant van eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan Consultant toerekenbaar is. Indien Consultant uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de opdrachtgever gehouden Consultant zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht de opdrachtgever in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is Consultant, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van Consultant en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de opdrachtgever.

Artikel 14
Intellectuele eigendom en vertrouwelijkheid
1. Alle auteursrechten, industriële en overige intellectuele eigendomsrechten op of in verband met geleverde adviezen, ontwerpen, tekeningen en/of software, blijven bij Consultant en gaan, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, niet op de opdrachtgever over.
2. Consultant en de opdrachtgever zijn over en weer gebonden om gegevens, waarvan zij in het kader van de overeenkomst kennis krijgen en waarvan duidelijk is dat die tot de vertrouwelijke informatie van de anderen behoren, als strikt vertrouwelijk te behandelen.

Artikel 15
Slotbepalingen
1. Als een deel van deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar is, dan laat dit de geldigheid van de overige bepalingen onverlet. In plaats van het vernietigde of nietige deel geldt alsdan als overeengekomen hetgeen op wettelijk toelaatbare wijze het dichtst komt bij hetgeen partijen overeengekomen zouden kunnen zijn, indien zij de nietigheid of de vernietigbaarheid gekend zouden hebben.
2. Op elke overeenkomst en alle daaruit tussen partijen voortvloeiende rechtsverhoudingen is uitsluitend Spaans recht van toepassing.
3. Partijen zullen niet eerder een beroep doen op de rechter dan nadat zij zich optimaal hebben ingespannen om het geschil in onderling overleg te beslechten.
4. Voor zover de wet daarvan niet dwingend afwijkt, wordt uitsluitend de bevoegde rechter binnen het arrondissement van de vestigingsplaats van Consultant aangewezen om van gerechtelijke geschillen kennis te nemen.
5. De Nederlandse tekst van deze algemene voorwaarden is altijd bindend.

Voor het laatst gewijzigd op: 30 december 2022